معماری

Tweetoid @ July 05, 2017 at 12:32AM

نصیحت‌گوی رندان را -که با حکم قضا جنگ است-

همچنین ببینید

Tweetoid @ July 14, 2017 at 02:35AM

این همه به فلاسفه‌ی اسلامی گیر دادیم که چرا فلسفه رو وارد دین کرده اند، …