معماری

Tweetoid @ July 05, 2017 at 12:38AM

ترسم که اشک در غم ما پرده‌در شود.

همچنین ببینید

Tweetoid @ July 14, 2017 at 02:35AM

این همه به فلاسفه‌ی اسلامی گیر دادیم که چرا فلسفه رو وارد دین کرده اند، …