معماری

Tweetoid @ July 04, 2017 at 12:08AM

حضور کم‌رنگ و حتی اندک‌ش چه‌قدر در زندگی من تأثیرگذار بود، همین اطمینان قلبی نامحسوس به بودن‌ش. و همون حرکت‌ش چه قدر آزاردهنده بود، و هنوز بعد یه هفته هست.

همچنین ببینید

Tweetoid @ July 14, 2017 at 02:35AM

این همه به فلاسفه‌ی اسلامی گیر دادیم که چرا فلسفه رو وارد دین کرده اند، …