معماری

Tweetoid @ July 04, 2017 at 12:06AM

گفته بودی درد دل کن گاه با هم‌صحبت‌ای؛ کو رفیق رازدار ای؟ کو دل پرطاقت‌ای؟

همچنین ببینید

Tweetoid @ July 14, 2017 at 02:35AM

این همه به فلاسفه‌ی اسلامی گیر دادیم که چرا فلسفه رو وارد دین کرده اند، …