معماری

Tweetoid @ June 05, 2017 at 11:10AM

ولی حالا این همه تو زندگی بقیه فضولی می‌کنید کی می‌رسید خودتون زندگی کنید؟

همچنین ببینید

Tweetoid @ July 14, 2017 at 02:35AM

این همه به فلاسفه‌ی اسلامی گیر دادیم که چرا فلسفه رو وارد دین کرده اند، …