معماری

در ذهن و آگاهی

در باب اذهان دیگر – مقدمه

مسأله ی اذهان دیگر را شاید بتوان از شکنجه‌گاه های فلسفه عنوان کرد.   جریان غالب در فلسفه ی ذهن، برای انسان (لا اقل خود فیلسوف غواص در این مباحث) آگاهی[note]consciousness[/note]، کیفیات ذهنی/حسی[note]qualia[/note]، و اختیار آزاد[note]free will[/note] قائل است. تفصیل طولی و عرضی و عمقی هر کدام از این موارد …

ادامه نوشته »