در ذهن و آگاهی

در باب اذهان دیگر – مقدمه

مسأله ی اذهان دیگر را شاید بتوان از شکنجه‌گاه های فلسفه عنوان کرد.   جریان غالب در فلسفه ی ذهن، برای انسان (لا اقل خود فیلسوف غواص در این مباحث) آگاهی، کیفیات ذهنی/حسی، و اختیار آزاد قائل است. تفصیل طولی و عرضی و عمقی هر کدام از این موارد به …

بیشتر بخوانید »