معماری

Tweetoid @ July 14, 2017 at 02:35AM

این همه به فلاسفه‌ی اسلامی گیر دادیم که چرا فلسفه رو وارد دین کرده اند، الآن لاجرم باید با ساینس گلاویز ایم و زمانه مرا کاتب دکان می‌فروش ام کرد. بیایم این دفعه فاصله‌ی خودمون با نصوص رو حفظ کنیم، اگر جایی هم نخورد، خب بپذیریم اختلاف میان قول محمد رازی و محمد تازی.

همچنین ببینید

Tweetoid @ July 07, 2017 at 10:56PM

چنان بی‌رحم زد زخم جدایی، که خود گویی نبوده‌ست آشنایی. خلاصه که این طوریا.