معماری

۰٫۰۵۳۳۶۹۰۰ ۱۴۹۶۴۳۹۸۰۸

همچنین ببینید

در من رواجِ پیشه‌ی آهنگران پر است.

در من رواجِ پیشه‌ی آهنگران پر است | برای قاسم بن الحسن.

باز است روی سیبِ جمال‌م دهاِن نعل مانده‌ست روی صورتِ ماه‌م نشانِ نعل   دستِ …